Podpísaný podµa GDPR a po vlastnom manaľmente údajov - môľete obdrľa» Newsletter
Kliknite na tlačidlo Dokonči»? potom vyplňte informácie poľadované pre objednávku
Po umiestnení produktu do koąíka si môľete vybra» ďaląí výrobok
Fizetés a futárnak (ez a buborék szerkeszthető adminban a Statikus menüpontok menüben)
Fizetés utalással (ez a buborék szerkeszthető adminban a Statikus menüpontok menüben)
Fizetés bankkártyával (ez a buborék szerkeszthető adminban a Statikus menüpontok menüben)
Toldi krby,kachle a pece

Toldi Kaminofen

 
TEST SITE ! - TEST SITE !
Vąeobecné obchodné podmienky
No title

Vąeobecné obchodné podmienky

Uvedené vąeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) spoločnosti Elektrikó Kft (ďalej iba predávajúci) upravujú práva a povinnosti prevádzkovaných online eshopov www.elektriko.hu, www.toldikandallo.hu a www.viztereskandallo.hu , na ktorých dochádza k online obchodu medzi predávajúcim a zákazníkom (ďalej iba kupujúci) - (predávajúci a kupujúci ďalej iba strany).

Firemné údaje:

Názov spoločnosti: ELEKTRIKÓ KFT

Sídlo a koreąpondenčná adresa: 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 047/3hrsz

Telefónny kontakt: +36 20 5190948

Email: 11info@elektriko.hu

DIČ:12253425-2-13

IČD DPH:HU12253425

IČO:13-09-075232

Hosting zabezpečuje: Webcorp Kft, 1132-Budapest Csanády u 25/b


Základné informácie o vzniku zmluvy medzi stranami

Uvedené VOP sa vz»ahujú na elektronický obchod realizovaný na území Maďarska prostredníctvom uvedených internetových stránok. Nákup realizovaný na internetových stránkach upravuje zákon 2001 CVIII o elektronickom obchodovaní. Pravidlá medzi spotrebiteµom a predávajúcim upravuje nariadenie 45/2014 (II.26.) a občiansky zákonník 2013 V. Nákup elektronickým spôsobom je moľný ako je aj uvedené vo VOP aj bez registrácie.


Postup objednávky

Vyberte si produkt, ktorý si ľeláte objedna», označte poprípade voliteµné vybavenie/sluľby (napr. akcia výmena chladiča) ,miesto doručenia a potom kliknite na ´´Prida» do koąíka´´ čím sa váą produkt pridá do váąho nákupného koąíka.

Vyberte si ďaląí produkt alebo postupujte smerom k dokončeniu objednávky. V menu na µavej strane sa zobrazuje váą nákupný koąík. Pre dokončenie objednávky kliknite na gombík ´´Dokonči» objednávku´´.

Potom vyplňte jednotlivé polia objednávkového formulára, zaąkrtnite, ľe súhlasite so vąeobecnými obchodnými podmienkami a kliknite na gombík´´Posla» objednávku´´. Po odoslaní objednávky obdrľíte automatický email o obdrľaní vaąej objednávky a o jej spracovaní. Obdrľanie potvrdzujúceho emailu, vąak neznamená, ľe vami objednaný tovar máme skladom. Po doručení vaąej objednávky sa s Vami skontaktuje náą pracovník a konzultuje s vami spôsob doručenia a platby.

K nakupovaniu na naąich internetových stránkach nie je potrebná registrácia, vaąe osobné údaje potrebujeme k vybaveniu vaąej objednávky, na jej spracovanie a vyexpedovanie.

Novinky e-mailom budete dostáva» iba v prípade, ak ste zaąkrtli túto moľnos» pri dokončovaní objednávky. Samozrejme z tejto sluľby sa hocikedy môľete odhlási».

Po odoslaní objednávky, môľe by» kúpno-predajná zmluva slobodne a bez následkov dodatočne modifikovaná oboma stranami, môľe by» aj zruąená. Tieto modifikácie môľu by» vykonané telefonicky alebo elektronickou formou e-mailu.

Nákupom tovaru medzi stranami doąlo k vytvoreniu kúpno-predajnej zmluvy v maďarskom jazyku, ktorá sa uchováva po dobu 5 rokov. Prevádzkovateµ-predajca sa nepodrobuje ľiadnemu kódexu správania.


Zákaznícky servis:

- Elektrikó Kft, 2115 Vácszentlászló Zsámboki út 047/3Hrsz, Madarsko

Informácie,objednávky,stornovanie objednávky

11info@elektriko.hu , 06-20-5190948

Servis:

szerviz@elektriko.hu , 06-20-5229741


O produktoch

Dôleľité informácie o produktoch nájdete v ich technickom popise na stránke. Snaľíme sa o kvalitné fotografie o produktoch, o presný popis a dohliadame na aktuálnos» stavu skladu. Za prípadné preklepy alebo nezrovnalosti neberieme zodpovednos». V prípade akýchkoµvek nezrovnalostí alebo otázok, prosíme vás, aby ste navątívili aj stránku výrobcu alebo sa spojte s naąim zákazníckym servisom. S aktuálnym stavom skladu a s vybavením objednávky, vás do 2 dní bude kontaktova» náą zákaznícky servis.

K naąim produktom máte k dispozícii slovenský návod na pouľitie. Dodávateµ za splnenie zmluvy povaľuje, ak vyexpedovaný produkt má rovnaké alebo lepąie parametre ako v návode na pouľitie. V prípade, ak v balíku nebol návod na pouľitie, prosíme vás, aby ste to čím skôr oznámili náąmu zákazníckemu servisu.

Informuje naąich zákazníkov, ľe sortiment výrobkov a ich ceny sa môľu v naąich predajniach a e-shop predajniach odliąova».Preprava/doručenie, platobné podmienky

1.Pri kaľdom produkte nájdete cenu dopravy konkrétneho produktu

2.Miesto doručenia, doručenie na poschodie:

Doprava s naąou logistickou alebo kuriérskou spoločnos»ou dovezie produkt iba po bránu, v prípade panelákov po vchodové dvere paneláku na prízemí.

Na vyľiadanie je moľné vynies» produkt aľ k vám domov, avąak je potrebné sa vopred dohodnú» a objedna» túto sluľbu.

Doručenie sa beľne uskutočňuje počas pracovných dní medzi 8-17 hodinou, bez presne stanoveného času.

V prípade, ľe je produkt skladom, naąa spoločnos» odo dňa prijatia objednávky do 14 dní doručí produkt. V prípade, ľe produkt nie je skladom, bude vás kontaktova» náą kolega, ktorý s vami dohodne dátum doručenia.


Platba:

Zmluva medzi stranami vznikne a kupujúcemu vznikne povinnos» platby po tom, čo predávajúci písomne alebo telefonicky potvrdil dostupnos» tovaru na sklade. Zákazník môľe platbu uskutočni» bankovým prevodom, platbou kartou a v niektorých prípadoch môľe plati» v hotovosti kuriérovi. V prípade platby bankovým prevodom, doručenie produktu sa uskutoční aľ po obdrľaní úhrady.


Prevzatie tovaru:

Podµa moľností vás chceme poľiada», aby ste pri preberaní balík rozbalili a skontrolovali produkt, či nie je poąkodený a či sú v balení vąetky náleľitosti a prísluąenstvá, aľ potom podpíąte preberací protokol. V prípade, ľe nemáte moľnos» rozbali» balík, ľiadame vás, aby ste balík skontrolovali zvonka. Ak zbadáte nejaké poąkodenia tie uveďte na preberacom protokole (spravte fotografiu), pretoľe v opačnom prípade nevieme uzna» reklamáciu z poąkodenia !

Ak je vám doručený produkt, na ktorom sú viditeµné značné poąkodenia na obale, tento produkt prosím nepreberajte a spíąte o tom zápisnicu kuriérskej spoločnosti.

Balenie

Za balenie si neúčtujeme poplatok.


Právo odstúpenia – odstúpenie od zmluvy – v prípade zmluvy medzi vzdialenými stranami

Ustanovenia práva o odstúpení sa vz»ahujú iba na ´´spotrebiteµa´´ na základe občianskeho zákonníka. V zmysle § 685 d) písmena, za spotrebiteµa sa povaľujú vąetky tie osoby, ktoré uzatvoria zmluvu v oblasti nekomerčnej alebo odbornej oblasti. Právo odstúpenia sa vz»ahuje iba na vzdialené strany, ktoré medzi sebou uzatvorili zmluvu (telefonická objednávka, nákup v e-shope)

Nevz»ahuje sa na nákup produktov v naąich predajniach.

Kupujúci má právo vyplývajúce z kúpno-predajnej zmluvy odstúpi» od zmluvy od doby prevzatia produktu, viacerých produktov a to v lehote ątrnástich dní (14) bez udania dôvodu.

Uplatnenie nároku odstúpenia od zmluvy si kupujúci môľe uplatni» aj medzi dňom uzavretia kúpno-predajnej zmluvy a dňom prevzatia produktu.

Spotrebiteµ nemá právo odstúpi» od zmlvy:

- V prípade, ľe predmetom nákupu boli audio alebo video snímky, počítačový softvér, ktoré spotrebiteµ po prebratí rozbalil

- V prípade, ľe predmetom nákupu bol taký produkt, ktorý bol vyrobený na základe poľiadaviek spotrebiteµa a prispôsobený jeho potrebám


Postup odstúpenia od zmluvy

V prípade, ľe spotrebiteµ chce uplatni» svoje právo odstúpenia od zmluv je potrebné zasla» vyplnené odstúpenie od zmluvy (poątou alebo elektronicky) na adresy, ktoré sú uvedené v kontaktoch. Právo odstúpi» má spotrebiteµ iba v prípade ak Odstúpenie od zmluvy zaąle v horeuvedenom termíne. K odstúpeniu od zmluvy môľete pouľi» aj vzor Odstúpenia, ktoré je súčas»ou VOP.

• Spotrebiteµ musí preukáza», ľe svoje právo odstúpenia si uplatňuje v stanovenom termíne

• V kaľdom prípade poskytovateµ sluľieb okamľite potvrdí spotrebiteµovi doručenie odstúpenia formou emailou.

V prípade písomného odstúpenia, kedy je odstúpenie odoslané poątou (dokument posielajte ako doporučený list, aby bolo moľné preukáza» dátum podania) v rámci 14 dňovej lehoty sa do úvahy berie dátum podania odstúpenia. Zaslanie odstúpenia formou emailu, do úvahy sa berie dátum odoslania tohto emailu.

• Ak spotrebiteµ odstúpi od zmluvy je povinný produkt odosla» prevádzkovateµovi na adresu 2115 Vácszentlászló Zsámboki út 047/3Hrsz, bez udania dôvodu, v odstupnej lehote 14 dní. Lehota sa povaľuje za splnenú, ak spotrebiteµ zaąle produkt poątou alebo kuriérskou spoločnos»ou pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru na adresu predajcu znáąa spotrebiteµ. Prevádzkovateµ neprevezme také zásielky, ktoré budú na jeho adresu zaslané formou dobierky. Okrem nákladov na vrátenie tovaru spotrebiteµ nenensie ľiadne iné náklady. Na ľiados» spotrebiteµa, prevádzkovateµ vie zabezpeči» spätné doručenie, v tomto prípade kontaktujte náą zákaznícky servis.

Ak spotrebiteµ odstúpi od zmluvy, prevádzkovateµ mu najneskôr do 14 dní od obdrľania odstúpenia od zmluvy vráti nákupnú cenu produktu vrátane poątovného, avąak nevypláca spä» náklady, ktoré vznikli s doručením produktu pri odstúpenia od zmluvy. Prevádzkovateµ má nárok zadrľa» vrátenie peňazí dovtedy, kým neobdrľí produkt alebo kým spotrebiteµ nepotvrdí, ľe produkt poslal spä».

Prevádzkovateµ vracia peniaze na základe pôvodnej transakcie, iba ak spotrebiteµ nemá poľiadavku na iný spôsob. V prípade vrátenia peňazí, spotrebiteµovi nevznikajú ľiadne dodatočné náklady.

Spotrebiteµ bude zodpovedný za zníľenie hodnoty produktu iba v tom prípade pokiaµ nebol pouľívaný podµa návodu.

Pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, je zákazník povinný kona» v dobrej viere. Pri výkone nesmie vies» k zneuľitiu práva zo strany kupujúceho (§ 1:5)

Vyskúąanie produktu v praxi v čase odstúpenia od zmluvy:

Vzhµadom k tomu, ľe podµa nariadenia 45/2014 (II.26) kapitola VI odsek 33§ v poňatí nariadenia 2011/83/EU európskeho parlamentu a 2011/83/EU berieme do úvahy smernicu 47, podµa ktorej:

´´Spotrebiteµ musí s tovarom zaobchádza» s ohµadom na povahu, charakteristiku a určenie funkčnosti tak, ako mu to bolo umoľnené v obchode. Napríklad spotrebiteµ môľe oblečenie iba vyskúąa», ale nemôľe ho nosti. V krbe nemôľe zakúri», s práčkou nemôľe pra» oblečenie – v dôsledku toho by spotrebiteµ mal skontrolova» tovar so starostlivos»ou počas lehoty na odstúpenie a je zodpovedný za akékoµvek zníľenie hodnoty tovaru.


Záruka (záručná doba)

Na produkty prevádzkovateµa sa podµa občianskeho zákonníka a nariadenia 151/2003 vz»ahuje záruka, čo znamená, ľe spod zodpovednosti záruky je oslobodený iba v tom prípade, ak je preukázateµné, ľe produkt zlyhal v dôsledku nesprávneho pouľívania.

Doba trvania záruky (záručná doba) začne plynú» dňom doručenia produktu spotrebiteµovi alebo v ojedinelých prípadoch dňoch inątalácie produktu.

Tovary dlhodobej spotreby sú vymenované v prílohe nariadenia 151/2003 (IX.22), na ktoré je predpísaná záručná doba 1 rok. V prípade záruky, spotrebiteµ má rovnaké práva ako sú uvedené v kapitole – Záruka prísluąenstva.

Prevádzkovateµ je oslobodený od záručných záväzkov iba v prípade, ľe sa preukáľe, ľe závada vznikla po pouľívaní.

Podµa nariadenia vlády, záručná doba môľe by» aj dlhąia. Prevádzkovateµ uvádza na záručnom liste záručnú dobu jednotlivých produktov.


Záruka prísluąenstva

Kupujúci môľe uplatni» záruku prísluąenstva v súlade s občianskym zákonníkom.

Záruka prísluąenstva na základe potrieb zákazníka – podµa voµby:

a) Môľe poľadova» opravu alebo výmenu, pokiaµ plnenie záruky nie je nemoľné – v porovnaní s výkonom záruky, ktoré by viedlo k neprimeraným dodatočným nákladom, prihliadnuc na hodnotu výrobku v bezchybnom stave a nedôjde k poruąeniu zmluvy a prevádzkovateµa

alebo

b) Môľe poľadova» zµavu, odstránenie vady na náklady prevádzkovateµa alebo môľe odstúpi» od zmluvy, pokiaµ prevádzkovateµ neuzná vadu alebo nevykoná opravu

Zruąenie zmluvy kvôli bezvýznamnej chybe nie je moľné.

Zákazník môľe zo záruky prísluąenstva prejs» aj na iný druh, pričom náklady sa týkajú zákazníka, v prípade, ľe to bolo odôvodnené alebo predávajúci mu dal na to dôvod.

Zákazník je povinný chybu oboznámi» hneď po jej výskyte predajcovi, najneskôr vąak do 2 mesiacov od výskytu chyby. Vyplývajúc zo zmluvy, po uplynutí trvania 2 ročnej záruky, zákazník si uľ nemôľe uplatni» svoj nárok na záruku.


Záruka produktu

V prípade vady výrobku, si zákazník môľe uplatni» – podµa jeho voµby - záruku na prísluąenstvo alebo záruku produktu. Výrobok je vtedy vadný, ak nespĺňa normy kvality pri uvedení na trh alebo ak nemá vlastnosti podµa ąpecifikácie výrobcu. V prípade záruky produktu, si kupujúci môľe uplatni» právo opravy alebo výmeny produktu. Uplatnenie nároku trvá 2 roky. Po uplynutí tejto doby nárok zaniká.

Zákazník si nárok záruky môľe uplatni» iba voči predajcovi alebo distribútorovi. Vadu produktu musí zákazník dokáza».


Výrobca (distribútor) neberie záruku za produkt ak vie dokáza», ľe :

- Výrobok nie je vyrábaný v rámci podnikateµskej činnosti alebo uvedený na trh

alebo

- Na základe vedy a techniky nebola rozpoznaná vada v čase uvedenia na trh

alebo

- Vada pochádza z právnych predpisov

Výrobcovi (distribútorovi) je potrebné dokáza» iba jeden dôvod k oslobodeniu. Na jednu vadu nie je moľné uplatni» si súčasne záruku prísluąenstva a záruku produktu. Avąak v prípade úspeąného uplatnenia záruky produktu, je moľné na vymené alebo opravené časti uplatni» si záruku na prísluąenstvo. Na tú istú vadu si zákazník môľe uplatni» iba jeden druh záruky, ľiadna záruka nie je kombinovateµná a nemôľe by» uplatnená súčasne.


Moľnosti uplatnenia práva

- V prípade akýchkoµvek s»aľností kontaktuje náą zákaznícky servis

Zákaznícky servis

- Elektrikó Kft, 2115 Vácszentlászló Zsámboki út 047/3Hrsz, Madarsko

Beľné informácie, zadávanie/stornovanie objednávok

11info@elektriko.hu , 06-20-5190948

Servis

szerviz@elektriko.hu , 06-20-5229741


V prípade ak nedôjde k vyrieąeniu s»aľnosti na naąom zákazníckom servise môľete:

Vykona» zápis do knihy zákazníkov.

Kniha zákazníkov sa nachádza na kaľdej naąej predajni a vaąu pripomienky povinne zodpovieme.

Môľete sa obráti» na obchodnú inąpekciu:

Spotrebiteµ sa môľe obráti» na prísluąnú obchodnú inąpekciu. Po preskúmaní s»aľnosti má právomoc rozhodnú» obchodná inąpekcia o následnom priebehu. Obchodná inąpekcia nie je oprávnená na overenie súladu zmluvy s ustanoveniami, jej platnos»ou, zániku a účinku.

Môľete sa obráti» na zmierovací orgán:

Jeho právomoc spočíva v rieąení rôznych sporov ako medzi spotrebiteµom a prevádzkovateµom, spory ohµadom kvality produktov, sluľieb, rovnako ako uzavretie zmluvy medzi stranami. Tieto spory sú rieąené dohodou a mimosúdne.

Adresa zmierovacieho orgánu:

2330 Dunaharaszti,Fõ út 266

Tel: 06-24-531-160

Fax: 06-24-531-171


Online rieąenie sporov

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Súdne konanie. Zákazník má moľnos» na rieąenie sporov súdnym konaním a to na základe občianskeho zákonníka IV zákon r.1959 alebo na základe občianskeho súdneho poriadku zákon III r.1952.


Ostatné

Digitálny obsah

Náą e-shop funguje na PHP informačnom princípe, s vhodnými bezpečnostnými stupňami. Jeho pouľívanie neznanemá ľiadne riziko pre vás, ale odporúčame vám, aby ste pouľívali oficiálny operačný systém, nainątalujte aktualizácie a pouľívajte antivírusový program.


Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateµom stránky www.elektriko.hu je Elektrikó Kft. Prevádzkovateµ zhromaľdené osobné údaje vyuľíva s platnými predpismi o ochrane osobných údajov (k spracovaniu objednávky), ku ktorým nemajú prístup neoprávnené osoby a neposkytujeme ich tretím osobám.

Vácszentlászló, Madarsko 2017 május 9.


HUN:

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Elektrikó Kft (továbbiakban: Szolgáltató),
és a Szolgáltató által üzemeltetett www.toldikaminofen.eu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
(Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).


Szolgáltató Adatai:
* Név:
ELEKTRIKÓ KFT
*
Székhely és levelezési cím: 2115 Vácszentlászló Zsámboki út 047/3hrsz
* Telefonszám : +36
20 5190948
*
Email cím: 11info@elektriko.hu
*
Adószám: 12253425-2-13
* Uniós adószám: HU12253425
* Cégjegyzékszám: 13-09-075232
* Tárhely szolgáltató adatai:
Webcorp Kft, 1132-Budapest Csanády u 25/b

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra,
amely a
szolgáltató fent nevezett weboldalain található webshopon keresztül történik.
A webshopban
történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény , a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(„Ptk”) szabályozza.

A vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon előzetes
regisztráció nélkül is.

A rendelés menete:

Válassza ki a megrendelni kívánt termékeket, jelölje be az esetleges extra szolgáltatást, majd a "kosárba" helyezés gombbal
tegye azt bevásárlókosarába.
Válasszon újabb terméket vagy lépjen tovább a megrendelés véglegesítése felé. Ezt a bal oldali menüsor alatti kosár
mezőben a megrendelés véglegesítése gombra kattintva teheti meg. Nincs más dolga csak kitölteni a szükséges
adatokat, kipipálni az általános szerződési feltételeket elfogadom mezőt és a küldés gombra kattintva elküldeni
megrendelését.
A rendelés elküldése után egy automatikus visszaigazoló üzenetet kap arról, hogy rendelése megérkezett, feldolgozása
elkezdődött. A visszaigazoló levél azonban nem jelenti azt, hogy a termék raktáron van.
A rendelés beérkezése után kollégánk felkeresi Önt, és egyeztet a kiszállítással, fizetéssel kapcsolatban.

A vásárláshoz külön regisztráció nem szükséges, személyes adatait csak a megrendelés teljesítésére - számlázásra,
szállításra - illetve annak későbbi esetleges bizonyítására tároljuk.
Hírleveleket , akciós leveleket abban az esetben küldünk, ha Ön ezt a megrendelés feladásakor kéri.
A hírlevél szolgáltatásról természetesen bármikor leírakozhat.

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül mindkét fél részéről
módosítható, lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.
A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül,
a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.


Ügyfélszolgálataink:
- Elektrikó Kft, 2115 Vácszentlászló Zsámboki út 047/3Hrsz

Általános információ, tájékoztatás, rendelés leadás, törlés
11info@elektriko.hu , 06-20-5190948

Szervíz ügyek:
szerviz@elektriko.hu , 06-20-5229741


A termékekről

A vásárolandó áru lényeges tulajdonságait az egyes technikai adatlapokon tüntetjük fel. Törekszünk a pontos képi
megjelenítésre, a termékek jellemzőinek pontos leírására és a raktárkészlet információ pontosságára. Az esetleges
en
előforduló elütésekért,
pontatlanságokért azonban felelősséget nem vállalunk, így kérjük az egyes termékekkel ,
jellemzőivel kapcsolatban keressék fel ügyfélszolgálatunkat is.
A pontos készlet információval ill teljesíthetőséggel kapcsolatban ügyfélszolgálatunk a megrendelés elküldésétől számítva
2 munkanapon belül jelentkezik.

A temékekhez minden esetben pontos magyar nyelvű kezelési útmutatót mellékelünk.
Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül ha a kiszállított termék paraméterei a termék kezelési útmutatójában
lévő paraméterekkel megegyeznek vagy jobbak. Amennyiben a kiszállított csomagban nem találná a kezelési útmutatót
azt kérjük haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunknak.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a
webáruházunkban és az áruházainkban található termékskála és alkalmazott
árak eltérhetnek!

Szállítási, fizetési feltételek

1.
A webáruházban szereplő termékek pontos kiszállítási díjait az adott termék
adatlapján találja meg.

2.
A szállítás teljesítésének helye, emeleti szállítás:
A logisztikai kolléga és a futárszolgálat megbízatása minden esetben az Ön házának kapujáig, társas - panelház esetén
a földszinti bejáratig szól.
Külön kérésre ügyintézőnknél lehetőség van emeleti kiszállítást is megrendelni, melynek díjáról egyeztetni kell.
A szállítás általában munkanapokon 8-17 óra között történik, pontos időmegjelölés nélkül.
Amennyiben a készülék van raktáron cégünknek, úgy a megrendeléstől számított 8 napon belül vállaljuk a kiszállítást,
amennyiben nincs raktáron, úgy kollégánk fogja tájékoztatni a várható kiszállítási időpontról.

Fizetés:
A felek között a szerződés akkor jön létre illetve az ügyfélnek fizetési kötelezettsége azután keletkezik, miután a szolgáltató
telefonon vagy írásban megerősítette a készülék raktáron elérhetőségét és szállíthatóságát.
Az ügyfél fizetési kötelezettségének eleget tehet átutalásos számla kiegyenlítésével , virtuális POS használatával, illetve bizonyos területeken
kiszállításkor a futárnak készpénzben fizetéssel is.
Amennyiben az ügyfél átutalással szeretne fizetni, a szállítás az ellenérték bankszámlára érkezése után történik.


Áruátvétel:

Lehetőség szerint kérjük, hogy a csomagot a helyszínen bontsa ki, ellenőrizze a termék sértetlen állapotát és az
esetleges tartozékok meglétét, majd ezután írja alá az áruátvételi jegyet.
Amennyiben a csomag kibontására nincs lehetőség, úgy kérjük ellenőrizze kívülről a csomag állapotát és bármilyen
külső sérülést lát a csomagoló anyagon, azt az áruátvételi jegyen rögzítse, lehetőség szerint a csomag sérülését fényképezze le,
mivel egyéb esetben sérülés miatti reklamációt nem tudunk elfogadni!
Kérjük amennyiben az áru látható sérüléssel érkezik az árut ne vegyék át, ill a futárszolgálat erre vonatkozó jegyzőkönyvét
kitölteni szíveskedjenek.


Csomagolás:

Külön csomagolási díjat nem számítunk fel.


Elállás jog – a szerződéstől való elállás – távollévők között kötött szerződés esetén

Az elállási jogban foglaltak kizárólag a polgári törvénykönyvben meghatározott " fogyasztóra" vonatkoznak.
Ptk. 685. § d) pontja értelmében fogyasztónak minősül mindaz a személy, aki a gazdasági, vagy szakmai tevékenysége
körén kívül köt szerződést
Az elállási jog kizárólag a távollévők közt létrejött szerződés esetén ( telefonos rendelés, webshopos vásárlás ) vonatkozik.
Nem vonatkozik, a hagyományos üzleteinkben történő vásárlás esetére.


Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított

tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele
    tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
    állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Elállási jog gyakorlásának a menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni
(például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF
ügyfélszolgálatunk pontjában feltüntetett
elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a
Szolgáltató részére.
A nyilatkozat elküldéséhez használhatja az ÁSZF mellékletét képző nyilatkozat mintát is

* A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta

* Minden esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14
naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az
e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.
A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

* Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2115 Vácszentlászló Zsámboki út 047/3Hrsz címére
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa
megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli.
A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
A házhoz szállítással vásárolt termékek elállási joga a Szolgáltató szaküzleteiben is gyakorolható.
Az Ügyfél kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató
ügyfélszolgálata fogadja, majd árajánlatot ad a visszaszállítás költségéről, mely nem feltétlenül egyezik meg a kiszállítás
esetlegesen támogatott vagy akciós költségével!

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást,
ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel,
hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem
igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató,
kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,
tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni.
Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §)

A termék kipróbálása a gyakorlatban , elállási időn belül:
Tekintettel arra ,hogy a 45/2014 (II.26) korm rendelte a VI fejezet 33§ - a értelmében a rendelet a 2011/83/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja í kipróbálásnál a 2011/83/EU irányelv 47.pontját vesszük alapul, mely szerint:
" A fogyasztónak az árut annak jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapítása céljából ugyanúgy kell kezelnie és
megvizsgálnia , ahogy az az üzletben engedélyeznék a számára.
Például a fogyasztó csak felpróbálhatja az adott ruhadarabot, de nem hordhatja azt. - kályhába nem gyújthat be, mosógéppel
ruhát mosószeresen nem moshat - Következésképpen a fogyasztónak az elállási időszak során kellő gondossággal kell kezelnie
és megvizsgálnia az árut, felelősséggel tartozik az esetleges értékcsökkenésért.

Jótállás ( garancia )

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség
terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a
hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy bizonyos
esetekben a termék üzembe helyezésével kezdődik.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet
mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

Jótállás esetén az Ügyfelelt ugyanazon jogok illetik meg, mint az a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb jótállást
is vállalhat. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék átvételekor adott
jótállási jegyen szereplő adatok útján közli.


Kellékszavatosság

A Vásárló hibás teljesítés esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv
szabályai szerint.

Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló - választása szerint - :

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az
a Vállalkozásnak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet;

vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással
kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének
nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől
számított kettő hónapon belül közölni a Vállalkozással.
A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele,
ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Vállalkozástól vásárolta.
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Termékszavatosság

A termék hibája esetén a Vásárló - választása szerint – a kellékszavatosság vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig,
ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.
E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti.
A termék hibáját a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló
nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a Vásárló a kicserélt termékre,
illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok megilletik.Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszkezelés elsősorban ügyfélszolgálatunkon zajlik:

Ügyfélszolgálataink:
- Elektrikó Kft, 2115 Vácszentlászló Zsámboki út 047/3Hrsz

Általános információ, tájékoztatás, rendelés leadás, törlés
11info@elektriko.hu , 06-20-5190948

Szervíz ügyek:
szerviz@elektriko.hu , 06-20-5229741


Amennyiben panasza ügyfélszolgálatunkon nem nyerne megoldást úgy:

Bejegyzhet a vásárlók könyvébe.
A vásárlók könyve minde
n kiskereskedelmi üzletünkben elérhető, melyet kötelezően megválaszolunk.

Fordulhat a Fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A Vásárló jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.
A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és
megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.

Fordulhat a Békéltető testülethez.:
Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi
szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség
létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Pest megyei Gazdasági Kamarák mellett mûködõ Békéltetõ Testülethez
2330 Dunaharaszti,
Fõ út 266
Tel: 06-24-531-160
Fax: 06-24-531-171

ONLINE VITARENDEZÉS:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére
polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.


Egyéb:

Digitális adattartalomról
Webáruházunk egy PHP alapokon működő információs rendszer, megfelelő biztonsági fokkal.
Használata kockázatot nem jelent, azonban javasoljuk, hogy jogtiszta operációs rendszert használjon,
frissítéseit telepítse, használjon vírus és spyware védelmi programokat.

Adatvédelmi nyilatkozat:
A www.elektriko.hu weboldal üzemeltetője az Elektrikó Kft. Az Elektrikó Kft a weboldalon vagy vásárláskor gyűjtött adatokat a vonatkozó adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az összegyűjtött adatokat a jogszabályban előírt módon kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá, az adatokat 3. fél részére nem szolgáltatja ki.


Vácszentlászló, 2017 május 9

Mellekllet:
elállási nyilatkozat letöltés
Elektrikó ©2012
Az oldalon történő látogatása során cookie-kat ("sütiket") használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. Elfogadom